คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

องค์ประกอบ
  1. นายถาวร พานิชพันธ์ประธานกรรมการ
  2. นายวันชาติ สันติกุญชรอนุกรรมการ
  3. นางพูนทรัพย์ สกุณีอนุกรรมการ
  4. ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
  5. ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานเลขานุการ
อํานาจหน้าที่
  1. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนี้
  2. พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ กองทุนน้ำมันเชื้้อเพลิง
  3. รายงานผลการปฏิบัติงานในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานทราบเป็นระยะๆ
  4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานมอบหมาย