คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

องค์ประกอบ
  1. นายอำนวย ทองสถิตย์ประธานอนุกรรมการ
  2. นายถาวร พานิชพันธ์อนุกรรมการ
  3. นางพูนทรัพย์ สกุณีอนุกรรมการ
  4. นายสมนึก บำรุงสาลีอนุกรรมการ
  5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอนุกรรมการ
  6. นางศศิธร สมิตเวชเลขานุการ
อํานาจหน้าที่
  1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
  2. ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
  3. รายงานผลการดำเนินการสรรหารผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานต่อคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน โดยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน