ดร.ศิวะนันท์ ณ นคร

/
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มกราคม 2547 - 7 มกราคม 2555
วันเดือนปีเกิด: 1 เมษายน 2488
อายุ: 75 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ม.ศ. 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ได้รับพระราชทานทุนจากมูลนิธิอานันทมหิดล ไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
ประวัติการทำงาน
 • การไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรเครื่องกล ประจำแผนกบำรุงรักษาโรงจักรกังหันก๊าซ จังหวัดนครราชสีมา
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วิศวกรประจำแผนกบำรุงรักษาโรงจักรกังหันก๊าซฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล
 • หลังจากจบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เปลี่ยนสายงานมาประจำฝ่ายวิทยากรพลังงาน (ฝ่ายพัฒนาและแผนงานปัจจุบัน) รับผิดชอบงานด้านโครงการพิเศษเป็นหลัก
 • ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป กฟผ.

ตำแหน่งงานในบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 1. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 2. กรรมการบริหาร
 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ
 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการพิเศษ
คณะกรรมการบริษัทย่อย ได้แก่
 1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด
 2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 3. บริษัท เอสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 4. บริษัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร์ จำกัด
 5. บริษัท ทีแอลพี โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 6. บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด
 7. บริษัท เอ็กโก อินเตอร์เนชั่นแนล บีวีไอ จำกัด
 8. บริษัท เอ็กโก กรีน จำกัด
 9. บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด
คณะกรรมการในกิจการร่วมค้า ได้แก่
 1. บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เอ็กโกร่วมทุนและพัฒนา จำกัด
 3. โคแนล โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 4. บริษัท น้ำเทิน 2 เพาเวอร์ จำกัด

นอกจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัท ย่อย และบริษัทที่ บผฟ. เข้าร่วมลงทุนแล้ว ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนไทย ในคณะทำงานด้านพลังงาน จากภาคเอกชนของเอเปค (APEC Energy Working Group Business Network) หรือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งแต่กันยายน 2541 ต่อมา เมื่อคณะทำงานเฉพาะกิจ Energy Working Group Ad Hoc Business Forum on Regional Co-operation for Power Infrastructure ได้สิ้นสุดภาระหน้าที่ลง คณะทำงานด้านพลังงานของเอเปค ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการประสานความร่วมมือด้านพลังงาน ในระดังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จึงเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงาน APEC Energy Working Group Business Network หรือ APEC EBN ขึ้นแทนคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวขึ้น ในการนี้ APEC EBN ได้ขอความร่วมมือผ่านสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในปัจจุบัน สนพ. ให้ ดร.ศิวะนันท์ เป็นผู้แทนจากประเทศไทย ในคณะทำงานด้านพลังงาน จากภาคเอกชนของเอเปค ตั้งแต่ กันยายน 2541 จนถึง ปัจจุบัน และในการประชุม APEC EBN ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2543 กรุง Melboume ประเทศออสเตรเลีย ก็ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงาน (Chairman) โดยมีวาระ 1 ปี

เป็นประธานจัดการประชุม ASEAN Energy Business Forum ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2545 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งผู้แทนประเทศไทยใน APEC Energy EBN และนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคมเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (ประเทศไทย) - Pacific Basin Economic Council (Thailand) ตั้งแต่เมษายน 2545 เป็นต้นมา