ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรและวงจรความเร็วสูง

เอกสารประกอบ: