ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : งานจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) โปรแกรมฟอร์มูล่า (Formula)

เอกสารประกอบ: