ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : โครงการ การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรและวงจรความเร็วสูง

เอกสารประกอบ: