ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง : เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน