ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา : โครงการจัดทำโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง