ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไ้ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างพนักงานขับรถ

เอกสารประกอบ: