นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ

/
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มีนาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2561
วันเดือนปีเกิด: 1 ตุลาคม 2497
อายุ: 66 ปี
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M.S. Economics) , North Texas State University
ประวัติการทำงาน
  • รองปลัดกระทรวงพลังงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน