บทบาทและหน้าที่ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

บทบาทหน้าที่ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คือ ใช้เป็นกองทุนเพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ แต่หลังจากปี พ.ศ. 2534 รัฐยกเลิกการควบคุมราคาน้ำมันเบนซิน ดีเซล ก๊าด และเตา โดยเหลือเพียงก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่รัฐยังคงควบคุมราคาอยู่ ทำให้กองทุนลดบทบาทลงเหลือเพียงใช้กองทุนเพื่อรักษาระดับราคาก๊าซปิโตรเลียม ไม่ให้สูงกว่าที่รัฐกำหนด และในบางครั้งใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจด้านราคา เช่น กรณีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 จึงกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ต่ำกว่าน้ำมันเบนซินออกเทน 95 เพื่อให้เกิดส่วนต่างของราคาน้ำมันทั้งสองชนิดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันไปใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 มากยิ่งขึ้น หรือและในช่วงต้นปี พ.ศ. 2546 และปัจจุบันรัฐได้นำนโยบายการตรึงราคาน้ำมันมาใช้ กองทุนจึงกลับมามีบทบาทในการใช้รักษาระดับราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลเช่น เดียวกับในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2534 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบทบาทหน้าที่หลักของกองทุน คือ รักษาระดับราคาน้ำมันเชื้ิอเพลิงในประเทศ