ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการประเมินคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง