ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
สถานที่: 
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)