ประกาศ มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ วันที่ 5 มกราคม 2564