ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สกนช. แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ต่อต้านการทุจริต
สถานที่: 
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ภาพกิจกรรม: 
เอกสารประกอบ: