ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สบพน. ปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ปฏิญานตนต่อต้านการทุจริต
วันที่กิจกรรม: 
เสาร์ 08 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรม: 
เอกสารประกอบ: