พรบ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 24 กันยายน 2562

ภาพประกอบ: 
http://opn.to/a/m572I
เอกสารประกอบ: