ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกฎหมายลำดับรอง และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการประเมินคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง