รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ตามประกาศสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้ สกนช. ได้ดำเนินการพิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครของบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้