สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1)