สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 (สขร.1)