สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 (สขร.1)