สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 (สขร.1)