สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 (สขร.1)