สัมมนาฯ เตรียมความพร้อม ร่าง พ.ร.บ.

สัมมนาเตรียมความพร้อม

โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายใต้ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....  สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1)

วันที่กิจกรรม: 
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560
สถานที่: 
จังหวัดระยอง
ภาพกิจกรรม: 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1