โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ 16-18 พ.ย. 61
สถานที่: 
จ.ลพบุรี
ภาพกิจกรรม: