โครงการศึกษาดูงานชลบุรี

ศึกษาดูงานโรงแยก

โครงการศึกษาดูงานโรงแยกก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการนำเงินส่ง-ชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้้อเพลิง ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2559

วันที่กิจกรรม: 
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559
สถานที่: 
คลังก๊าซก๊าซเขาบ่อยา, คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ
ภาพกิจกรรม: 
บ้านโรงโป๊ะ-1
บ้านโรงโป๊ะ-2 (ขนส่งทารถบรรทุก)
บ้านโรงโป๊ะ-3
บ้านโรงโป๊ะ-4 (ขนส่งทารถไฟ)
บ้านโรงโป๊ะ-5 (ขนส่งทารถไฟ)
บ้านโรงโป๊ะ-6 (ขนส่งทารถไฟ)
บ้านโรงโป๊ะ-7 (ขนส่งทารถไฟ)
บ้านโรงโป๊ะ-8 (ขนส่งทารถไฟ)
บ้านโรงโป๊ะ-9 (ขนส่งทารถไฟ)
บ้านโรงโป๊ะ-10 (ขนส่งทารถไฟ)
บ้านโรงโป๊ะ-11 (ขนส่งทารถไฟ)