โครงสร้างการบริหารองค์กร

โครงสร้าง มิ.ย.61

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 • คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
   • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
   • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • คณะอนุกรรมการด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและการจัดหาเงิน
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการกำหนดค่าตอบแทน
 • ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
   • เลขาฯ ผอ.สกนช.
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   • ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสารสนเทศ
   • ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
    • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   • ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา
    • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ราคา
  • ผู้อำนวยการสำนักการเงินและบริหารองค์กร
   • ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี
    • เจ้าหน้าที่บัญชี (1)
    • เจ้าหน้าที่บัญชี (2)
    • เจ้าหน้าที่บัญชี (3)
    • เจ้าหน้าที่บัญชี (4)
   • ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน
    • เจ้าหน้าที่การเงิน (1)
    • เจ้าหน้าที่การเงิน (2)
    • เจ้าหน้าที่การเงิน (3)
   • ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกลาง
    • เจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ อัตรากำลังรวมทั้งสิ้น 23 อัตรา ข้อมูลวันที่ 3 กรกฎาคม 2561