โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ การปฏิบัติงาน

โครงสร้าง มิ.ย.61
 • คณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
  • คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
   • คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (อบน.)
    • คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
     • คณะกรรมการตรวจสอบ
      • สำนักตรวจสอบภายใน
     • คณะอนุกรรมการด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและการจัดหาเงิน
     • ผู้อำนายการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
      • สำนักผู้อำนวยการ
      • สำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร
       • กลุ่มงานบริหารเงิน
       • กลุ่มงานบัญชีกองทุน
       • กลุ่มงานบริหารกลาง
      • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
       • กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ
       • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
       • กลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา
     • คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการกำหนดค่าตอบแทน

 

คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

กำหนดนโยบายการบริหาร สบพน. และกำกับดูแลการดำเนินกิจการของ สบพน. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) หรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนด