โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ การปฏิบัติงาน

โครงสร้าง มิ.ย.61
 • คณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
  • คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
  • คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)
   • คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (อบน.)
    •    คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
    •                         สำนักตรวจสอบภายใน
     • คณะอนุกรรมการด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและการจัดหาเงิน
     • ผู้อำนายการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
      • สำนักผู้อำนวยการ
      • สำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร
       • กลุ่มงานบริหารเงิน
       • กลุ่มงานบัญชีกองทุน
       • กลุ่มงานบริหารกลาง
      • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
       • กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ
       • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
       • กลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา
     • คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ
 2. ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นรองประธานกรรมการ
 3. กรรมการโดยต่ำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อํานวยการสํานักงานโยบายและแผนพลังงาน
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการเงินและด้านธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุน