โครงสร้างองค์กร สบพน.

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบขององค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีไม่วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร การดำเนินงานและบริหารบริหารจัดจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ วิธีการจัดงบประมาณแผ่นดิน และจัดทำงบการเงินทั้งของ สบพน. และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ

 • กบง.
  • อบน.
  • คณะกรรมการ สบพน.
   • คณะอนุกรรมการด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและการจัดหาเงิน
   • คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการกำหนดค่าตอบแทน
   • คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
   • คณะกรรมการตรวจสอบ
   • ผู้อำนวยการ สถาบันบริการกองทุนพลังงาน
    • สำนักตรวจสอบภายใน
    • สำนักบริหารเงินและบัญชี
     • กลุ่มงานบริหารเงิน
     • กลุ่มงานบัญชี
    • สำนักวิจัยและยุทธศาสตร์
    • สำนักบริหารกลาง
โครงสร้าง สบพน