ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

/
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 17 สิงหาคม 2563 - 16 สิงหาคม 2567
วันเดือนปีเกิด: 27 พฤศจิกายน 2502
อายุ: 62 ปี
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
  • กรรมการและกรรมการกำกับกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
  • รองอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมธุรกิจพลังงาน
  • เลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน