ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล

/
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
วันเดือนปีเกิด: 20 เมษายน 2498
อายุ: 65 ปี
ประวัติการศึกษา
  • Master of Economics (M.Ec.) The University of Calgary, Canada ปี 2536
  • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2523
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2520
ประวัติการทำงาน
  • กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
  • อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
  • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
  • ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน