นางพูนทรัพย์ สกุณี

/
กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 3 กันยายน 2561 - 15 พ.ค. 2562
วันเดือนปีเกิด: 16 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ: 66 ปี
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
  • รองอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
  • ผู้อำนวยการสำนัก กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 8ว กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ นครไทเป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  • หัวหน้างานมาตรฐานการสอบบัญชี กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์