กิจกรรม

นโยบายการงดให้และรับของขวัญ

พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
No Gift Policy

การประชุมสัมมนาโครงการศึกษาและทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ดร.คุรุจิต  นาครทรรพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง"

จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ประชุมพิจารณาแผนดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

นโยบายงดรับของขวัญ

ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
No Goft Policy

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ณ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

หน้า