เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง

แผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๓ (๗) และข้อ ๔ (๑) ได้กำหนดให้องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ เป็นประจำทุกรายไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 แผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๓ (๗) และข้อ ๔ (๑) ได้กำหนดให้องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ เป็นประจำทุกรายไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

แผน ผล
ปีงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2553 [แผนเพิ่มเติม] ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 [เพิ่มเติม] ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2556 [ [แผนเพิ่มเติม] ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 [ เพิ่มเติม ]
ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ งบประมาณ/
ราคากลาง
(บาท)
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนองาน ผู้ได้รับการคัดเลือก /
เหตุผล
ผลการดำเนินการ ราคา
(บาท)
หมายเหตุ
1 เช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 290,000.00/
243,960.00
วิธีตกลงราคา 1) บริษัท ซีเอส ล็อกอินโห จำกั (มหาชน) 2) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด  บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน) /
เสนอราคาต่ำสุด
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อ 1 ต.ค. 57
243,960.00 ที่มาราคากลาง:ราคาที่บริษัทเสนอต่ำสุด
2 เช่าระบบ IP Phone 240,000.00/
239,851.20
วิธีตกลงราคา 1) บริษัท พีทีที ไอซีที โซลู ชั่นส์ จำกัด บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด / การเช่ามีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าลงทุนทำเอง และบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการรายเดียวในพื้นที่เช่าอาคาร  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อ 16 มิ.ย.58
239,851.20 ที่มาราคากลาง: สัญญาเดิม (บันทึกข้อตกลงเลขที่ PTT ICT SCO 8/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
3 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 210,000.00 วิธีตกลงราคา

1) บริษัท ริโก้ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

2) บริษัท เอ็นจิเทค จำกัด
3) บริษัท สาระจันทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด /ราคาต่ำสุด ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ต.ค. 58 261,936.00 ที่มาราคากลาง:ราคาต่ำที่สุด
4 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 250,000.00/
208,650.00
วิธีตกลงราคา 1) บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด
2) บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
3) บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด/
เสนอราคาต่ำกว่าราคางบประมาณ และต่ำกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และในรุ่นเดียวกันกับบริษัทอื่นให้ราคาต่ำสุด
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อ 20 ม.ค. 58
208,650.00 ที่่มาราคากลาง : ราคาที่บริษัทเสนอต่ำสุด (ต่ำกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ)
5 จัดทำโปรแกรม
สำเร็จรูปควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง
- - - - -  -
 
ชะลอแผนการจัดทำโปรแกรมฯ ออกไปก่อน เพื่อศึกษาระบบการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล รับ-จ่าย เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของกรมสรรพสามิต ซึ่งอาจจะสามารถใช้งานระบบดังกล่าวในงานของ สบพน. ได้

หมายเหตุ :
  • ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ รายการ

งบประมาณ/ราคากลาง(บาท)

วิธีการจัดซื้อ

ผู้เสนองาน ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการคัดเลือก/เหตุผล

ผลการดำเนินการ

ราคา(บาท)

หมายเหตุ
1 เช่าพื้นที่สำนักงาน 2.86 ล้านบาท วิธีพิเศษ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด  -  - บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด / เป็นการเช่าพื้นที่เดิมที่ สบพน. ได้ดำเนินการออกแบบและตกแต่งไว้แล้ว ส่งมอบพื้นที่ 30 ค.ค. 58 2.86 ล้านบาท ที่่มาราคากลาง : สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 2/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 และสัญญาบริการ เลขที่ 3/2556
ลงวันที่ 31 มกราคม 2556
2 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 0.07 ล้านบาท  -  -  -  -  -  -  - อยู่ระหว่างดำเนินการ


  • ปีงบประมาณ 2560

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง