เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง

แผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๓ (๗) และข้อ ๔ (๑) ได้กำหนดให้องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ เป็นประจำทุกรายไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

 

แผน ผล
ปีงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2553 [แผนเพิ่มเติม] ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 [เพิ่มเติม] ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2556 [ [แผนเพิ่มเติม] ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 [ เพิ่มเติม ]
ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง